Warsztaty Inspektorów Ochrony Danych (IOD)

dra Grzegorza Sibigi

26-29 maja 2020 roku (wtorek-piątek), Zakopane,

Hotel Aquarion

Dzień I - 26 maja (wtorek)

Od godz. 16.00 do godz. 20.00 – kwaterowanie uczestników szkolenia

20.00 – uroczysta kolacja powitalna

Dzień II - 27 maja (środa)

Do godz. 9.00 – śniadanie

9.00-16.00 – zajęcia (przerwa obiadowa: 13.00-14.00)

I. Aktualny stan prawny w zakresie ochrony danych osobowych po wejściu w życie krajowych przepisów dostosowujących do RODO:

a) Akty i dokumenty wykonujące RODO;
b) Znaczenie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości . Ochrona danych osobowych a ochrona informacji niejawnych;
c) „Ustawa dostosowująca” z 21.2.2019 r. – najważniejsze zmienione ustawy;
d) Wdrażanie krajowych wymogów ochrony danych w najważniejszych obszarach (dane pracownicze, monitoring, ochrona danych osobowych w procedurach).

II. Praktyka działania organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych):

a) Rodzaje kompetencji organu nadzorczego;
b) Działania w przypadku zgłoszenia naruszeń;
c) Nakładanie administracyjnych kar pieniężnych;
d) Inspekcja i inne formy kontroli;
e) Postępowania w wyniku złożenia skarg.

III. Bieżące problemy stosowania RODO:

a) Rodzaje obowiązków określonych w RODO;
b) Określenie relacji między podmiotami uczestniczącymi w przetwarzaniu danych i obowiązki z tym związane:

i) administrator,
ii) współadministrator,
iii) podmiot przetwarzający,
iv) dalszy podmiot przetwarzający;

c) Rodzaje dokumentów i procedur wykonujących RODO. Obowiązkowe dokumenty i polityki ochrony danych;
d) Realizowanie żądań osób, których dane dotyczą – omówienie zaistniałych przypadków;
e) Problemy związane z wdrażaniem innych obowiązków:

i) ustalenie podstaw przetwarzania danych osobowych,
ii) wykonanie obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane dotyczą,
iii) rejestr czynności przetwarzania danych,
iv) upoważnienie do przetwarzania danych.

od godz. 19.00 – kolacja, atrakcje

Dzień III - 28 maja (czwartek)

Do godz. 9.00 – śniadanie

9.00-16.00 – zajęcia (przerwa obiadowa: 13.00-14.00)

IV. Zarządzanie naruszeniami ochrony danych i udział w nim IOD:

a) Rozumienie pojęcia naruszenia ochrony danych i przykłady zaistniałych naruszeń;
b) Etapy zarządzanie naruszeniami i udział w nich IOD;
c) Wykonanie obowiązków określonych w RODO (dokumentowanie, zgłaszanie, zawiadamianie komunikat publiczny).

V. Wykonywanie zadań przez inspektora ochrony danych (IOD) i określenie zasad jego funkcjonowania:

a) Wyznaczenie IOD i jego zespołu. Określenie zakresu zadań członków zespołu;
b) Regulamin IOD;
c) Monitorowanie przez IOD przestrzegania przepisów i polityk (procedura monitorowania);
d) IOD jako osoba kontaktowa dla osób, których dane dotyczą. Udział IOD w rozpatrywaniu żądań tych osób.

VI. Dyskusja. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

19.00-20.00 – kolacja

od godz. 20.00 – czas wolny

Dzień IV - 29 maja (piątek)

Do godz. 11.00 – śniadanie

Do godz. 12.00 – wykwaterowywanie uczestników szkolenia